Základní údaje

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie: Smíšená strategie typu Total Return. Jedná se o fond usilující o udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích. Fond investuje zejména do akciových a úrokových instrumentů – podrobněji kapitola investiční strategie.
Cenný papír: Zaknihovaná investiční akcie na jméno
Výše hodnoty investiční akcie: Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory: Měsíčně
Doba trvání fondu: Na dobu neurčitou
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR pro kvalifikovaného investora; do budoucna vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i)  Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont: 3 roky
Cílený čistý výnos fondu: 7 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek: 0 % – 2 %
Výstupní poplatek: 0 %; 2 % v případě odkupu do 1 roku
Management fee: 1,5 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce: 20 % z ročního výnosu fondu
Zakladatel fondu: BH Securities a.s.
Obhospodařovatel  fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitářská banka: Československá obchodní banka, a. s.
Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulace a právní řád: Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu: 5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO: 15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Podrobné informace o fondu a možnosti investice obsahuje Statut fondu, stanovy a další informační dokumentace.

Corporate Governance

Fond:
Investiční fond kvalifikovaných investorů podle § 154 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Zakladatel fondu:
Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě, proto zakladatel řídí činnost fondu (BH Securities a.s.).

Akcionář fondu:
Investor, který nákupem investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech podle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností, resp. na výplatu výnosů.

Investiční společnost:
Obhospodařuje majetek fondu dle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akcie a vede seznam akcionářů (AMISTA investiční společnost, a.s.).

Depozitářská banka:
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu (Československá obchodní banka, a. s.).

Statut:
Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnosti fondu.

Statutární ředitel:
Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, zapsaný do obchodního rejstříku.

Správní rada:
Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, zapsaný do obchodního rejstříku.

Auditor:
Kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu (KPMG Česká republika, s.r.o.).

ČNB:
Česká národní banka uděluje povolení k vytvoření fondu, dozoruje činnosti fondu, investiční společnosti a depozitářské banky.

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax: +420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

Anežská 986/10
110 00, Praha 1
IČ: 05504660
DIČ: CZ05504660
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20420

Lukáš Kudláček
lukas.kudlacek@bhs.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více